Na podstawie rekomendacji wydanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej, informuję że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (tzw. hybrydowym). Zajęcia zdalne oraz kontakty ze studentami odbywać się będą z wykorzystaniem: Microsoft Teams oraz e-Learning WAT.

WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA RACHUNKOWE
Realizacja zajęć w formie zdalnej w oparciu o narzędzia i techniki nauczania zdalnego.

LABORATORIA
Realizacja zajęć w formie tradycyjnej, w salach Uczelni. Nauczyciel akademicki zamierzający realizować zajęcia laboratoryjne w formie zdalnej ma obowiązek powiadomić o tym uczestników zajęć na początku semestru (pierwsze spotkanie dydaktyczne), bądź co najmniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami, za pośrednictwem USOS-web lub starosty grupy.

PROJEKTY
Realizacja większości zajęć w formie hybrydowej, pierwsze oraz ostatnie zajęcia w salach Uczelni a pozostałe zajęcia w formie zdalnej w oparciu o narzędzia i techniki nauczania zdalnego. Nauczyciel akademicki zamierzający realizować zajęcia tylko w formie zdalnej ma obowiązek powiadomić o tym uczestników zajęć na początku semestru (pierwsze spotkanie dydaktyczne), bądź co najmniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami, za pośrednictwem USOS-web lub starosty grupy.

Szczegółowe informacje dotyczące formy oraz miejsca odbywania się zajęć student powinien weryfikować na podstawie aktualnego rozkładu zajęć. Zasady i formy kształcenia w kolejnych miesiącach semestru mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej - zalecamy śledzenie komunikatów na stronach internetowych uczelni (www.wat.edu.pl) i wydziału (www.wig.wat.edu.pl).

Zaliczenia i egzaminy planowane są w formie hybrydowej, w zależności od formy realizacji poszczególnych zajęć w trakcie semestru. O planowanej formie zaliczenia nauczyciel prowadzący zajęcia poinformuje studentów na początku semestru (pierwsze spotkanie dydaktyczne). Wszystkie zajęcia realizowane w formie tradycyjnej będą prowadzone przy zachowaniu zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym oraz z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w Akademii.

Dziekan
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

Back to top