• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Prof. dr hab. inż. Marcin BARLIK, prof. zwyczajny PW,
d. h. c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Profesor dr hab. inż. Marcin Barlik urodził się w Bydgoszczy. W roku 1968 ukończył Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jako mgr inż. W latach 1968-1978 pracował w Politechnice Warszawskiej jako asystent. Na podstawie rozprawy doktorskiej na temat „Problem redukcji grawimetrycznych do badania rzeczywistych odchyleń pionu w terenach górskich” w roku 1976 Rada Wydziału Geodezji i Kartografii PW nadała mu stopień doktora nauk technicznych. W latach 1978-1979 Profesor Marcin Barlik wykładał jako docent w University of Baghdad (Iraq), College of Engineering, Surveying Department oraz pracował jako scientific adviser to the Polservice-Geocart in Iraq. 

W 1979 r. otrzymał stanowisko adiunkta w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, a w roku 1983 - stanowisko docenta. Po pozytywnym zaliczeniu kolokwium habilitacyjnego (1983 r.) uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Rozprawa: „Koncepcja wykorzystania quasi-geoidy wygładzonej w procesie redukcji obserwacji geodezyjnych i astronomicznych” na trwałe wpisała się w jeden z najważniejszych obszarów naukowych geodezji wyższej. Po jej opublikowaniu został poproszony o przeprowadzeniu cyklu wykładów w l’Institut Cartographic National, Algerie (1984r.). 28 lutego 1995 roku na wniosek Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW Prezydent RP nadał Mu tytuł profesora nauk technicznych. W 1996 roku awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2001 r. - profesora zwyczajnego PW. W macierzystym wydziale Profesor pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, prodziekana ds. naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii, kierownika Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej.

Swoją wiedzą oraz doświadczeniem Profesor Marcin Barlik zawsze wspierał krajowe środowisko geodezyjno-kartograficzne. W dowód uznania był przez to środowisko wybierany na funkcje przewodniczącego różnych sekcji działających w ramach Komitetu Geodezji PAN, a w latach 2009-2015 osobiście przewodniczył Komitetowi. Działał we wszystkich ogólnopolskich stowarzyszeniach, w których wiodącą rolę pełniła geodezja i kartografia.

W latach 2004-2016 był członkiem V Sekcji Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznym i Nauk o Ziemi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Profesor Marcin Barlik był promotorem w pięciu postępowaniach zakończonych uzyskaniem stopnia doktora, recenzentem kilkunastu doktoratów i wielu habilitacji. Opiniował dorobek kandydatów do tytułu naukowego profesora oraz wnioski dotyczące awansów na stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Występował w roli eksperta przy ubieganiu się wydziałów o przyznanie im uprawnienia naukowego.

Do najważniejszych osiągnięć zawodowych Profesor Marcin Barlik osobiście zaliczał: realizację koncepcji African Geodetic Continental Network (AGCN), udział w opracowaniu obu modernizacji polskiej Podstawowej Osnowy Grawimetrycznej Kraju (POGK’97 i POGK’06), udział w opracowywaniu ekspertyz dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych dla Głównego Geodety Kraju.

W wyniku swojej pracy naukowo-badawczej opublikował około 120 recenzowanych artykułów z zakresu geodezji fizycznej, geodynamiki i grawimetrii geodezyjnej, w tym kilkanaście artykułów z zakresu geodynamiki i geodezji fizycznej w naukowej prasie zagranicznej-niemiecko i anglojęzycznej oraz wydał samodzielnie i jako współautor 3 podręczniki akademickie i 4 skrypty.

Zasługi Profesora Marcina Barlika docenili Ministrowie: Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej wyróżniając Go nagrodami za wybitne osiągnięcia naukowe oraz rektorzy Politechniki Warszawskiej wręczając Mu kilkanaście nagród za osiągnięcia naukowe, badawcze oraz dydaktyczne. Za swoją działalność był odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor był Laureatem wielu wyróżnień uczelnianych: Medalami za Zasługi dla: Wojskowej Akademii Technicznej; Politechniki Warszawskiej; Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Profesor Marcin Barlik od 1972 roku pracował równolegle w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowiskach: adiunkta, docenta oraz profesora nadzwyczajnego.

W 2014 roku na wniosek dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT kapituła wyróżnień honorowych Wydziału przyznała Profesorowi Marcinowi Barlikowi medal „Zasłużony dla Wydziału”. To szczególne wyróżnienie Profesor Marcin Barlik odebrał na swoim Jubileuszu 45-lecia pracy w PW w obecności Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej Profesora Jana Szmidta, Pani Profesor Aliny Maciejewskiej - dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz licznie zgromadzonych studentów, doktorantów, wychowanków, współpracowników i przyjaciół.

W dniu Święta Wojskowej Akademii Technicznej, 29 listopada 2014 roku, profesor Marcin Barlik z rąk Rektora - Komendanta gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka otrzymał Złoty Medal „Zasłużony dla Wojskowej Akademii Technicznej”, w której jeszcze w przeddzień śmierci kierował obronami prac dyplomowych.

6 listopada 2015 roku, prof. dr hab. inż. Marcin Barlik został wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Niezwykły Człowiek, niecodzienna Osobowość. Zawsze uśmiechnięta twarz, zawsze życzliwe podejście do małych i dużych problemów Studentów, Doktorantów, Współpracowników. Sprawiedliwy nauczyciel akademicki, lubiany i szanowany przez studentów. Niekwestionowany Autorytet w środowisku krajowym i międzynarodowym.

Zmarł nagle 22 marca 2018 roku. Zmarł w pełni sił, wypełniony nadzieją, że przed geodezją i kartografią - dyscypliną naukową - którą budował przez równe 50 lat zaświeci jeszcze słońce. Dzisiaj słońce świeci, ale Profesora już z nami nie ma.

Rodzinie i najbliższym głęboko współczujemy.

Łączymy się w smutku z Kadrą, Studentami i Doktorantami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT

Back to top