• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

W roku 2016 Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji obchodzi jubileusz 65.-lecia istnienia. Nie jest to wiek wszystkich kierunków studiów, które obecnie prowadzimy. 65 lat ma kierunek budownictwo, wcześniej inżynieria wojskowa (saperzy) i infrastruktura obronna, geodezja i kartografia ma 60 lat, a meteorologia – tylko 45.

To szczególne wydarzenie uczciliśmy 29 czerwca w gronie aktualnych pracowników Wydziału oraz grona byłych pracowników – wyróżnionych przez Kapitułę Godności Honorowych Medalem „Za Zasługi dla Wydziału”. Obecni również byli: Rektor – Komendant WAT płk prof. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. kształcenia – prof. Jarosław Rutkowski, prorektor ds. studenckich – dr inż. Stanisław Konatowski oraz kanclerz WAT – Jan Klejszmit.

 

Symbol graficzny Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

 

Medal Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Byli również nasi przyjaciele z Centrali Akademii, którzy swoją codzienną ciężką pracą wspierają nasz trud w wychowywaniu, kształceniu oraz wprowadzaniu w świat badań i nauki studentów i doktorantów Wydziału. Dziękuję Im za obecność. Patrząc na mapę edukacyjną Polski, w tym na struktury zaprzyjaźnionych wydziałów uczelni publicznych zauważamy, że w dzisiejszych realiach coraz więcej podstawowych jednostek organizacyjnych dąży do prowadzenia przynajmniej dwóch kierunków studiów. W tej grupie „obowiązkowo” znajduje się budownictwo oraz geodezja i kartografia. Dobrym przykładem takiej koegzystencji są: Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Kadra obu kierunków studiów uzupełnia się w dydaktyce, nauce i badaniach. Kształcimy dużą grupę studentów Akademii. Potwierdza to zasadność istnienia, rolę i wartość Wydziału. To studenci wskazują drogę rozwoju, bo są prostym przełożeniem rzeczywistości pozauczelnianej, jej potrzeb, wymagań, oczekiwań i przyszłości na proces dydaktyczny. To dzięki nim możemy sobie pozwolić na luksus uprawiania czystej nauki, która jest niezbędna do utrzymania odpowiedniej rangi i prestiżu. Możemy i musimy! Bo to oni później oceniają nas w swojej pracy zawodowej. Ich przełożeni wypracowują sobie opinię o Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

System edukacyjny i badawczy proponowany przez nas to system wiedzy teoretyczno-praktycznej. Odpowiada on wymaganiom i standardom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej (System Boloński). Umożliwia transfer myśli oraz stosowanie i upowszechnianie nowych osiągnięć z zakresu teorii i technologii. Przekazujemy wiedzę żywą, praktyczną, ułatwiającą poruszanie się we współczesnym świecie oraz sprawne funkcjonowanie zawodowe. Zatrudniamy wysokiej klasy nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym. Naszym głównym odniesieniem jest student i jego perspektywy życiowe. Te dwa istotne elementy są brane pod uwagę przy ustalaniu treści programowych. Uczymy sposobów zdobywania oraz wykorzystywania wiedzy i umiejętności. Wyzwalamy aktywność oraz samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Dzięki temu zwiększamy niezależność i pomysłowość swoich studentów. Te atuty wzmacniają szanse naszych absolwentów wobec pracodawcy. Mury Wydziału opuszczają ludzie kompetentni i skuteczni w działaniu, wysokiej klasy specjaliści, którzy bez trudu znajdują zatrudnienie w resorcie obrony i w gospodarce narodowej.

KALENDARIUM

Rok 1951 – utworzenie Wojskowej Akademii Technicznej, a w niej Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych. Fakultet istniał do roku 1957. Były to lata, w których główny wysiłek kadry skupiał się na organizacji procesu szkolenia i bazy laboratoryjnej. Powstaje Katedra Inżynieryjnego Zabezpieczenia Działań Bojowych, Katedra Uzbrojenia Inżynieryjnego oraz laboratoria Techniki Inżynieryjnej, Hydrotechniki, Minerstwa, Materiałów Budowlanych i Gruntów. Utworzono specjalności inżynieria wojskowa, maszyny inżynieryjne, budownictwo wojskowe. Komendantem Fakultetu był gen. bryg. Włodzimierz Zmaczyński (1951-1955), gen. bryg. Mikołaj Trofimczuk (1955-1956) i płk Zbigniew Palkij-Grechowicz (1957).

Rok 1979 – Wydział Inżynierii Wojskowej i Geodezji przekształca się w Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji o strukturze instytutowej. Struktura ta sprzyjała tworzeniu prężnych zespołów naukowych podejmujących obok prac badawczych również prace teoretyczne. Funkcjonują: Instytut Budownictwa (z czterema zakładami), Instytut Inżynierii i Komunikacji Wojskowej (z czterema zakładami) oraz Instytut Geodezji i Fotogrametrii (z czterema zakładami). Na komendanta Wydziału zostaje wyznaczony płk prof. Józef Sanecki.

Rok 2006 – na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej na mapę edukacyjną Polski powrócił Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Wydział pracuje w strukturze katedralnej. Katedrą Inżynierii i Komunikacji kieruje prof. Tadeusz Kasprowicz, Katedrą Budownictwa – dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, Katedrą Geodezji – dr hab. inż. Andrzej Klewski, a Katedrą Teledetekcji i Geoinformatyki – prof. Józef Sanecki.

Rok 2012 – Najważniejszym zadaniem przełomu 2012/2013 było przygotowanie ankiety jednostki naukowej. Do połowy wiosny 2013 roku w Wydziale zbierany jest materiał do parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji trafił do grupy jednostek jednorodnych, w której znalazły się wszystkie wydziały uczelni publicznych, prowadzące kierunek studiów geodezja i kartografia. Po wielu perturbacjach Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT otrzymuje kategorię „B”.

Rok 2013 – Organizujemy, po raz pierwszy w swojej historii, zjazd dziekanów wydziałów prowadzących studia na kierunku budownictwo. W Polsce na 23 uczelniach publicznych prowadzony jest ten kierunek studiów. Na Zjazd w WAT przyjechało 21 głównych dziekanów – od Szczecina po Rzeszów i od Białegostoku po Wrocław i Zieloną Górę (z dziekanem gospodarzem było nas 22). Taka wysoka frekwencja to szczególne wyróżnienie – wyraz uznania dla Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału. Niektórzy dziekani przyjechali z prodziekanami (nawet wszystkimi). Gościliśmy 29 prodziekanów. To było wielkie ogólnopolskie wydarzenie. Podziękowania za ten sukces wielokrotnie kierowane były do tzw. Centrali Akademii: JM Rektora – Komendanta gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka, kanclerza WAT gen. dyw. Jana Klejszmita, prorektora ds. naukowych prof. Krzysztofa Czupryńskiego, dyrektora Biura Rektora Jarosława Powroźnika oraz płk Tomasza Miszczaka – to dzięki niemu uczestnicy Zjazdu mogli poznać czołgi oraz wozy bojowe.

Na podstawie Porozumienia pod nazwą „Geodezja i Kartografia w Polsce – nauka i kształcenie” podpisanego przez rektorów 8 uczelni publicznych, na których prowadzony jest kierunek studiów geodezja i kartografia został powołany Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych z siedzibą w Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W gronie założycieli znalazł się Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

 

Logo Konwentu Dziekanów

Rok 2014 – 7 marca odbyła się pierwsza w historii Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji (również pierwsza w Akademii) TAK uroczysta wiosenna inauguracja roku akademickiego na studiach II stopnia. Była ona okazją do uhonorowania absolwentów, którzy wykonali w roku akademickim 2013/2014 najlepsze inżynierskie prace dyplomowe.

Zgodnie z tradycją, uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego kończy wykład inauguracyjny. Zaszczyt wygłoszenia wykładu przypadł Pani inż. Katarzynie Liwskiej –absolwentce studiów I stopnia. Studenci i nauczyciele akademiccy wysłuchali interesującego wykładu nt.: „Rola Twierdzy Modlin we wrześniu 1939”, w którym została zaprezentowana mapa interaktywna opracowana na podstawie materiałów geodezyjnych, w tym map archiwalnych oraz danych historycznych pochodzących z monografii prof. Ryszarda Bochenka – byłego nauczyciela naszego Wydziału. Należy dodać, że wykład przygotowany przez Panią inż. Katarzynę Liwską był pierwszym wykładem inauguracyjnym wygłoszonym przez absolwenta – studenta studiów II stopnia. Wysoki poziom wykładu utwierdza nas w przekonaniu, że należało w kolejnych latach sięgać po wyróżniających się absolwentów, którzy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć.

W 2014 roku, mimo wyraźnych oznak niżu demograficznego, było wysokie zainteresowanie studiami II stopnia na obu kierunkach prowadzonych na naszym wydziale. O jedno miejsce ubiegało się blisko 3 kandydatów. Wśród kandydatów była liczna grupa absolwentów innych uczelni, którzy uzyskali tam dobre wyniki w nauce i w procesie rekrutacji otrzymali dużo punktów. Z jednej strony cieszy nas zaufanie, jakim obdarzają nas absolwenci spoza WAT, ale z drugiej strony, liczne grono studentów, którzy przez cztery lata związali się z naszą uczelnią musi poszukiwać innych dróg rozwoju naukowego.

17 czerwca 2014 roku na spotkaniu studentów, doktorantów i pracowników Akademii, które odbywało się pod hasłem INTEGRA-WAT, nasz Dziekanat został uznany przez Samorząd Studencki WAT i Samorząd Doktorantów WAT za najbardziej przyjazny Studentom i najlepiej funkcjonujący dziekanat w Wojskowej Akademii Technicznej. Było mi niezmiernie miło wręczyć – w obecności Jego Magnificencji Rektora – Komendanta gen. bryg. profesora Zygmunta Mierczyka – jego kierownikowi, Panu mgr. Jackowi Szczygłowskiemu, okolicznościową plakietkę z tym wyróżnieniem. Przez kilkanaście lat współpracy z naszymi Paniami i Panami z dziekanatu nigdy nie miałem wątpliwości, że ich największą troską zawsze było wspieranie studentów WIG w ich codziennych problemach. I zostało to zauważone i publicznie docenione przez niezależne środowiska (wyjątkowo krytyczne i wymagające) studentów i doktorantów.

Rok 2015 – Luty – powołanie zespołu interesariuszy zewnętrznych. Zima i wiosna pod hasłem „PaKA”. W kwietniu (15 – 16) odbyła się wizytacja geodezji i kartografii, a w maju (22 – 23) budownictwa. Przygotowane raporty samooceny zostały bardzo wysoko ocenione. Dokumentacja wzorowa, kadra zadowolona, przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu nie mieli istotnych uwag do procesu kształcenia. Jedynym mankamentem są pojawiające się w semestralnym planie studiów tzw. okienka oraz brak stałych godzin dla przedmiotów specjalistycznych. Usunięcie tych niedogodności jest bardzo trudne ze względu na grupy wojskowe, które mają własne zajęcia specjalistyczne. Ale pracujemy nad tym. Ocena pozytywna – następna wizytacja w roku akademickim 2020/21.

Rok 2016 – (4 marca) – ta data powinna przejść do historii Wydziału. W tym dniu w Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych został złożony wniosek o przyznanie Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Następne ważne wydarzenie to wybory osób funkcyjnych na kadencję 2016-2020. Wyniki wyborów do władz wydziału przedstawiamy poniżej:
Prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI – dziekan,
Dr hab. inż. Ireneusz EWIAK – prodziekan ds. naukowych,
Dr hab. inż. Włodzimierz IDCZAK – prodziekan ds. kształcenia,
Dr inż. Sławomir PIETREK – prodziekan ds. studenckich.
Gratulujemy wyboru.

 

Dziekan elekt – prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI

Promocja kadr naukowych

Konsekwencją pracy dydaktycznej, badawczej i naukowej jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli Wydziału. W ciągu 65 lat istnienia Wydział wypromował 162 doktorów nauk technicznych, 36 doktorów habilitowanych oraz uczestniczył w 20 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego. Dziewięciu naszych absolwentów otrzymało stopnie generalskie. Nominacje profesorskie otrzymali następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni: Walenty Szpunar i Franciszek Szelągowski (1960, Bronisław Dzikiewicz (1962), Dionizy Niepostyn (1974), Stanisław Pachuta i Czesław Rymarz (1982), Tadeusz Białobrzeski i Jan Modest Kanty Łobocki (1983), Józef Sanecki (1985), Grzegorz Bąk (1994), Marcin Barlik (1995), Jan Marszałek i Romuald Kaczyński (2002), Tadeusz Kasprowicz (2003), Andrzej Stateczny i Lech Solarz (2004), Adam Stolarski i Ireneusz Winnicki (2005), Mariusz Figurski (2015) i Elżbieta Bielecka (2016). Kolejna procedura w toku (dr hab. inż. Janusz Bogusz). Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo oraz geodezja i kartografia.

Kadra dydaktyczno-naukowa Wydziału

W Wydziale prowadzone są dwa kierunki studiów. Od strony dydaktycznej zabezpiecza je 88 nauczycieli akademickich zatrudnionych w formie mianowania i umowy o pracę, w tym 10 profesorów zwyczajnych, 10 profesorów nadzwyczajnych, 43 doktorów i 25 magistrów. Wielu naszych pracowników posiada uprawnienia zawodowe.

Studencki Ruch Naukowy

W Wydziale działają dwa koła naukowe: Koło Naukowe Studentów „GeoPixel” – opiekun mgr inż. Dorota Latos oraz Koło Naukowe Studentów „Budownictwo” – opiekun dr inż. Jarosław Siwiński.

Zasadnicze cele działalności:
1. Działalność popularyzatorska mająca na celu podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności studentów z zakresu geodezji, fotogrametrii i teledetekcji, GIS, budownictwa ogólnego i komunikacyjnego.
2. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi studentów z Polski oraz z zagranicy.
3. Integracja środowiska studentów obu kierunków studiów.

Formy działalności:
1. Udział w krajowych i zagranicznych studenckich konferencjach naukowych (5 zagranicznych i ponad 20 krajowych).
2. Coroczna organizacja seminariów i warsztatów szkoleniowych w ramach „GisDay”.
3. Organizacja corocznych wydziałowych seminariów KNS.
4. Udział w konkursach organizowanych przez Rektora-Komendanta WAT na najlepszą pracę pozaprogramową.
5. Przygotowanie i opracowanie referatów wygłoszonych w ramach wydziałowego Seminarium KNS do wydania w monografii.
6. Współorganizacja wraz z Wydziałową Radą Samorządu pikników studenckich.

Wybrane efekty naukowej działalności studentów:
1. I miejsce w Międzynarodowej Konferencji Studenckiej CERC 2013 organizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną w Bukareszcie – czerwiec 2013.
2. Zwycięstwo w konkurencji „Najlepsza konstrukcja” w Międzynarodowych Regatach Kajaków z Betonu, Rotterdam - maj 2015.
3. I miejsce w XXVI Międzynarodowej Konferencji Studentów Geodezji IGSO, Monachium - maj 2016.
4. II miejsce w XXVI Międzynarodowej Konferencji Studentów Geodezji IGSO - maj 2013.
5. III miejsce w XX Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA w Kielcach – 2014.
6. I miejsce w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „GIS w bezpieczeństwie”, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski – maj 2014.
7. II miejsce w Konkursie rektora-Komendanta WAT na najlepszą pracę pozaprogramową – 2014 i 2015.
8. II miejsce w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budownictwa „Budmika’15” – 2015.

Sławomir Pietrek, Ireneusz Winnicki
Zdjęcia – Grzegorz Rosiński

Back to top