Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WIG WAT

System e-Dziekanat

Zakład Infrastruktury Wojskowej

<< powrót do Instytutu Inżynierii Lądowej

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Infrastruktury Wojskowej (ZIW)
ul. Gen. S. Kaliskiego 2 (budynek 57 pok. 119)
00-908 Warszawa 49
tel. (+48) 261-83-72-56
Oficjalna strona: www.wig.wat.edu.pl

 Kierownik Zakładu Infrastruktury Wojskowej
dr inż. Roman KrzewińskiNauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Roman Krzewiński - kierownik
 2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk
 3. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak - prof. WAT
 4. dr hab. inż. Stefan Owczarek
 5. dr inż. Marian Sobiech
 6. kpt. mgr inż. Bartłomiej Pieńko
 7. mgr inż. Ryszard Rekucki
 8. mgr inż. Aneta Brzuzy
 9. mgr inż. Paweł Szklennik
 10. Barbara Stawska - sekretariat

 

Dane kontaktowe w/w osób w dziale PRACOWNICY

 

Zakład Infrastruktury Wojskowej powstał 1.09.2012r. w wyniku reorganizacji Wydziału Inżynierii Wojskowej i Geodezji. Realizowane zadania dydaktyczne i naukowo – badawcze są kontynuacją działalności, dotyczącej rozwiązań konstrukcyjnych obiektów wojskowych i ich odporności na obciążenia wybuchowe, rozpoczętej na Fakultecie Wojsk Inżynieryjnych WAT powstałym w 1951 r. Komórkami organizacyjnymi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne i badania w tym zakresie były zakłady: Konstrukcji Fortyfikacyjnych i Minerstwa.

 

Działalność dydaktyczna Zakładu, unikatowa w skali kraju, dotyczy aktualnych problemów budownictwa specjalnego i infrastruktury wojskowej obejmując kształcenie specjalistów zarówno w sektorze cywilnym jak i wojskowym. Wykładana problematyka obejmuje między innymi monitorowanie zagrożeń, obiekty i konstrukcje odporne na działanie różnych mediów wybuchowych oraz środków rażenia. Przedmioty realizowane przez Zakład to:

- budownictwo fortyfikacyjne,

- budownictwo specjalne,

- budownictwo podziemne,

- instalacje w budownictwie obronnym,

- niszczenie obiektów i elementów infrastruktury,

- dynamika budowli,

- wytrzymałość materiałów,

- materiały budowlane

Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW

Do celów naukowych i dydaktycznych Zakład dysponuje dwiema pracowniami:

1. Pracownia Badań Konstrukcji na Oddziaływania Wybuchowe

Pracownia powstała w latach 1967-70 do realizacji pracy badawczej pod kryptonimem „Barbakan” obejmującej kompleksowo zagadnienia ochrony przed skutkami działania broni jądrowej. Znajduje się ona na terenie obiektu zwanego „mikropoligon fortyfikacyjno-minerski”.

Tematyka badawcza realizowana w pracowni związana jest z:

-  badaniem propagacji fal naprężeń w gruntach,

-  badaniem elementów konstrukcji ochronnych poddanych działaniu fal uderzeniowych, takich jak drzwi schronowe, zawory przeciwwybuchowe i inne,

-  badaniem wpływu dynamiki obiektu na elementy, zespoły i urządzenia stanowiące wyposażenie budowli ochronnych.

Obciążenia dynamiczne, o regulowanych czasach oddziaływania, generowane są wybuchami mieszanin paliwowo-powietrznych, procesami spalania prochów o zmiennych parametrach uziarnienia oraz wybuchami ładunków konwencjonalnych.

Na wyposażeniu pracowni znajdują się między innymi: dwie komory wybuchowe typu RKP-2000,  stanowisko do obserwacji procesu zginania belek żelbetowych, stanowisko do badania zaworów przeciwwybuchowych wraz z zaworem przeciwwybuchowym.

lab budo ziw
lab budo ziw
lab budo ziw
Komory wybuchowe typu RKP-2000 Zawór przeciwwybuchowy przymocowany
do króćca komory
Stanowisko do obserwacji ciągłej
procesu zginania belek żelbetowych

2. Pracownia Wytrzymałości Materiałów

W Pracowni realizowane są zajęcia laboratoryjne z przedmiotów Wytrzymałość Materiałów, Materiały Budowlane oraz badania w ramach prac dyplomowych, doktorskich i innych z zakresu wytrzymałości materiałów budowlanych.

Główne typy badań prowadzonych w pracowni:

- badania niszczące materiałów (betonu, stali, drewna, tworzyw sztucznych itp.),

- badania takich wielkości fizycznych jak wydłużenie, siła, odkształcenie, naprężenie w funkcji czasu,

- badania elementów konstrukcji poddanych rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu zgodnie z obowiązującymi normami,

- badania stanu odkształceń i naprężeń, wyznaczenia stałych materiałowych z zastosowaniem techniki tensometrii rezystancyjnej  lub ekstensometrów elektronicznych,

- badania przy obciążeniu dynamicznym, pulsacyjnym.

Wyposażenie laboratorium:

 • Maszyna wytrzymałościowa QC–TECH – maszyna o napędzie mechanicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia i maksymalnym obciążeniu 50 kN. Pozwala na badanie właściwości fizycznych stali, betonu, drewna, folii, gumy, plastiku, itp.
lab budo ziw
 • Maszyna wytrzymałościowa ZDM - 10 - maszyna o napędzie mechanicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia i maksymalnym obciążeniu 100 kN. Przeznaczona do badań (rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie) materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne, stal.
lab budo ziw
 • Maszyna wytrzymałościowa ZD - 40 - maszyna o napędzie hydraulicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia lub prędkością narastania siły i maksymalnym obciążeniu 400 kN. Przeznaczona do badań (rozciąganie, ściskanie, zginanie) materiałów takich jak stal, beton, tworzywa sztuczne. Dodatkowo maszyna pozwala na przeprowadzanie badań dynamicznych i pulsacyjnych. Dołączone stanowisko komputerowej akwizycji wyników umożliwia automatyczny odczyt i analizę wartości sił, naprężeń, odkształceń w funkcji czasu. Stanowisko pozwala też na pomiar odkształceń próbek z zastosowaniem ekstensometrów firmy Epsilon.
lab budo ziw
 • Prasa hydrauliczna WK–2 o maksymalnym obciążeniu 1500 kN – przeznaczona do badań próbek betonowych na ściskanie.
lab budo ziw
 • Sprzęt do pomiaru odkształceń – dokładna analiza deformacji próbek i wyznaczanie stałych materiałowych może być realizowane z wykorzystaniem zestawu elektronicznych ekstensometrów firmy Epsilon, tensometrii rezystancyjnej, przetworników przemieszczeń liniowych firmy Peltron.
lab budo ziw
 • Twardościomierz uniwersalny TH - 140 - wykorzystywany do określania twardości metali metodą dynamiczną.
 • Kamera Phantom Miro LC310 z wyposażeniem i oprogramowaniem TEMA Motion 2D służąca do rejestracji i analizy procesów szybkozmiennych.
lab budo ziw

Podstawowa problematyka prac badawczych wiąże się ściśle z dydaktyką i obejmuje zarówno badania doświadczalne jak i teoretyczne. Większość realizowanych prac badawczych realizowanych jest w ramach wieloetapowego tematu: Badania w zakresie zachowania elementów konstrukcyjnych budowli poddanych działaniu uderzenia i wybuchu.

Do głównych zagadnień badawczych można zaliczyć:
- racjonalne kształtowanie konstrukcji schronów,
- badanie zjawisk związanych z efektem wstrząsu schronów,
- kształtowanie budowli poddanych wybuchom zewnętrznym i wewnętrznym,
- modelowanie dynamicznego zachowania betonu i stali,
- modelowanie zjawisk falowych w elementach konstrukcyjnych i ośrodkach posadowienia budowli
- metody obliczeniowe w mechanice ciała stałego, płynów i gazów,
- schrony stałe stanowisk dowodzenia, grodzie schronowe, ochronne i hermetyczne,
- schronowe zawory przeciwwybuchowe.

Do najważniejszych tematów badawczych zrealizowanych w latach poprzednich można zaliczyć:
- badania diagnostyczne nad wytrzymałością drzwi ochronnych „Panonia” i „Meteor”,
- metoda wykorzystania wydłużonych ładunków kumulacyjnych materiału wybuchowego do  cięcia kadłubów sprzętu pancernego,
- schrony prefabrykowane dla obrony cywilnej – modelowanie fali uderzeniowej wybuchu jądrowego za pomocą klasycznych materiałów wybuchowych,
- opracowanie metody symulacji stąpnięć oraz stanowiska diagnostyki dynamicznej obudów górniczych (w ramach realizacji pracy otrzymano patenty w USA, RFN i w Wielkiej Brytanii),
- udział w projektowaniu i wykonanie analiz w zakresie przystosowania I linii metra w Warszawie do funkcji schronowej,
- numeryczna symulacja nieliniowych procesów  dynamicznego odkształcania kompozycji materiałowych i strukturalnych,
- metodyka pomiaru ciągłego w niszczących badaniach belek żelbetowych,
- program komputerowy BELDYN projektowania konstrukcji schronów  obrony cywilnej,
- wytyczne i poradniki do projektowania schronów oraz opinie i ekspertyzy, a przez to kształtowanie odpowiednich norm,
- przemysłowy, stacjonarny zespół komór do rozbrajania pocisków artyleryjskich.

Na szczególną uwagę zasługuje zaprojektowany przez prof. Zbigniewa Szcześniaka i wdrożony specjalny zawór przeciwwybuchowy chroniący instalacje schronowe. Zawór zrealizowano w CPW – Stalowa Wola i zaprezentowano na Wystawie Techniki Obronnej w Kielcach.

Najnowszym osiągnięciem jest prototyp automatycznego zaworu przeciwwybuchowego nowej generacji, który na światowej wystawie wynalazków IWIS 2010 został wyróżniony Złotym Medalem. Wspólnie z CPWHSW – Stalowa Wola wdrożono również nowe rozwiązania grodzi schronowych.

We współpracy z firmą Mostostal – Warszawa, pod kierunkiem prof. Adama Stolarskiego, wdrożono nową technologię wzmacniania budynków na wypadek ataku terrorystycznego.

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
badania trenażerowe badania przepływowe

                    Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji

belka wzmocniona w komorze wybuchowej   belka zniszczona wybuchem  
Zdjęcia ZIFW
 
Zdjęcia ZIFW
 
odłam w płycie po wybuchu   płyta wzmocniona po wybuchu  
Zdjęcia ZIFW
 
Zdjęcia ZIFW
 

           Wyniki badań doświadczalnych wzmocnionych elementów żelbetowych

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
schron polowy CEDR schron kontenerowy

                                                           Schrony przewoźne

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

Stanowisko z wybuchowym generatorem obciążeń

Zdjęcia ZIFW
Zawór przeciwwybuchowy typ ZPM 01 – 05/500, produkowany przez CPW Huta Stalowa Wola S.A.

 

widok ogólny widok grodzi zamontowanej w schronie Obrony Cywilnej
Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

Schronowe grodzie ochronne i hermetyczne, produkowane przez CPW Huta Stalowa Wola S.A

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

                       Rozbiórka budynku przemysłowego metodą wybuchową

W Zakładzie prowadzone ekspertyzy i badania dotyczące zagrożeń i oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych, w wyniku występowania obciążeń o charakterze dynamicznym.

Do najważniejszych można zaliczyć:

- ocenę zagrożeń budynków w wyniku potencjalnego wybuchu w magazynie materiałów i przedmiotów wybuchowych,

- ocenę odporności konstrukcji na obciążenia wyjątkowe (wybuch mieszaniny paliwowo-powietrznej, katastrofy komunikacyjne),

- ocenę szkodliwości drgań wywołanych ruchem komunikacyjnym ( w tym przejazdami metra) na obiekty budowlane i na ludzi w  budynkach,

- ocenę oddziaływania placów ćwiczeń (strzelnic i poligonów przykoszarowych) z użyciem  materiałów  wybuchowych na budynki i ludzi w budynkach,

- badania szkodliwości prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych w gruncie (w tym w trakcie zagęszczania metodą wybuchową ) na obiekty budowlane i ludzi w budynkach,

- ocenę bezpieczeństwa realizacji prac rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych i ich wpływu na otoczenie,

- badania odporności  szyb, okien, drzwi i fasad na wybuch  zgodnie z obowiązującymi normami,

- badania niszczące i nieniszczące materiałów konstrukcyjnych wraz z opinią techniczną,

- ocenę stanu technicznego konstrukcji żelbetowych masywnych z wykorzystaniem techniki Impact Echo i s’MASH Impulse Response System,

Przedstawiciele Zakładu Infrastruktury Wojskowej współpracowali i współpracują z:

 1. Departamentem Infrastruktury Wojskowej MON,
 2. Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych,
 3. Szefostwem Inżynierii Wojskowej,
 4. Wojskowym Biurem Projektów Budowlanych we Wrocławiu – Sp. z o. o,
 5. Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,
 6. Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie,
 7. Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, 
 8. Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola,
 9. Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego,
 10. Stołecznym Zarządem Infrastruktury MON,
 11. 12 Terenowym Oddziałem Lotniskowym Warszawa,
 12. Instytutem Techniki Budowlanej,
 13. Narodowym Bankiem Polskim,
 14. Metroprojektem w Warszawie,
 15. Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego BISTYP,
 16. Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego,
 17. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach,
 18. Naczelną Organizacją Techniczną,
 19. Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 20. Sekcją Inżynierii Materiałowej i Fizyki Budowli PAN,
 21. Instytutem Technologiczno – Przyrodniczy PAN,
 22. Instytutem Przemysłu Organicznego,
 23. PKN Orlen,
 24. Instytutem Optoelektroniki WAT,
 25. Instytutem Techniki Lotniczej WAT,
 26. Firmą Mostostal Warszawa,
 27. Firmą Menard Polska Sp. z o.o.
 28. Firmą Bakachem Sp. z o.o.,
 29. Firmą Unitry Warszawa,
 30. Firmą Alter – Laminaty, Dobre Miasto.

Rozkłady zajęć 2013/2014

Składy grup - Budownictwo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Geodezja

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Studia II st. Bud/Geo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Doktoranckie

Widoczne po zalogowaniu.

Odwiedziny

8273690
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Poprzed. miesiąc
2485
5311
7796
156995
141963

Panorama WAT

panoramawat