Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WIG WAT

System e-Dziekanat

Zakład Infrastruktury Wojskowej

<< powrót do Instytutu Inżynierii Lądowej

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Infrastruktury Wojskowej (ZIW)
ul. Gen. S. Kaliskiego 2 (budynek 57 pok. 119)
00-908 Warszawa 49
tel. (22) 683-72-56
Oficjalna strona: www.wig.wat.edu.pl

 Kierownik Zakładu Infrastruktury Wojskowej
dr inż. Roman KrzewińskiNauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Roman Krzewiński - kierownik
 2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk
 3. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak - prof. WAT
 4. dr hab. inż. Stefan Owczarek
 5. dr inż. Marian Sobiech
 6. kpt. mgr inż. Bartłomiej Pieńko
 7. mgr inż. Ryszard Rekucki
 8. mgr inż. Aneta Brzuzy
 9. mgr inż. Paweł Szklennik
 10. Barbara Stawska - sekretariat

 

Dane kontaktowe w/w osób w dziale PRACOWNICY

 

Zakład Infrastruktury Wojskowej powstał 1.09.2012r. w wyniku reorganizacji Wydziału Inżynierii Wojskowej i Geodezji. Realizowane zadania dydaktyczne i naukowo – badawcze są kontynuacją działalności, dotyczącej rozwiązań konstrukcyjnych obiektów wojskowych i ich odporności na obciążenia wybuchowe, rozpoczętej na Fakultecie Wojsk Inżynieryjnych WAT powstałym w 1951 r. Komórkami organizacyjnymi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne i badania w tym zakresie były zakłady: Konstrukcji Fortyfikacyjnych i Minerstwa.

 

Działalność dydaktyczna Zakładu, unikatowa w skali kraju, dotyczy aktualnych problemów budownictwa specjalnego i infrastruktury wojskowej obejmując kształcenie specjalistów zarówno w sektorze cywilnym jak i wojskowym. Wykładana problematyka obejmuje między innymi monitorowanie zagrożeń, obiekty i konstrukcje odporne na działanie różnych mediów wybuchowych oraz środków rażenia. Przedmioty realizowane przez Zakład to:

- budownictwo fortyfikacyjne,

- budownictwo specjalne,

- budownictwo podziemne,

- instalacje w budownictwie obronnym,

- niszczenie obiektów i elementów infrastruktury,

- dynamika budowli,

- wytrzymałość materiałów,

- materiały budowlane

Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW
 
Publikacje ZIFW

Do celów naukowych i dydaktycznych Zakład dysponuje dwiema pracowniami:

1. Pracownia Badań Konstrukcji na Oddziaływania Wybuchowe (tzw. Mikropoligon Fortyfikacyjno-Minerski),

Pracownia powstała w latach 1967-70 do realizacji pracy badawczej pod kryptonimem „Barbakan” obejmującej kompleksowo zagadnienia ochrony przed skutkami działania broni jądrowej. W pracowni w specjalnych komorach wybuchowych prowadzone są  badania:

- propagacji fal naprężeń w gruntach,

- elementów konstrukcji ochronnych, takich jak drzwi schronowe, zawory przeciwwybuchowe i inne,  poddanych działaniu fal uderzeniowych,

- badania wpływu dynamiki obiektu na elementy, zespoły i urządzenia stanowiące     wyposażenie budowli ochronnych.

Obciążenia dynamiczne, o regulowanych czasach oddziaływania, generowane są wybuchami mieszanin paliwowo – powietrznych, procesami spalania prochów o zmiennych parametrach uziarnienia oraz wybuchami ładunków konwencjonalnych.

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
Komory wybuchowe typu RKP-2000 Zawór przeciwwybuchowy przymocowany
do króćca komory
Stanowisko do obserwacji ciągłej
procesu zginania belek żelbetowych

2. Pracownia Badań Wytrzymałościowych

Pracownia Badań Wytrzymałościowych wyposażona jest w cztery maszyny wytrzymałościowe ( w tym trzy wielofunkcyjne) pozwalające prowadzić badania takich wielkości fizycznych jak wydłużenie, siła, odkształcenie w funkcji czasu.

W pracowni mogą być prowadzone badania niszczące betonu (prasa WK-2 o maksymalnej sile 1500,00 kN) jak i badania polegające na wyznaczeniu stałych materiałowych betonu z wykorzystaniem tensometrii rezystancyjnej oraz ekstensometrii.

Zdjęcia ZIFW
 
Zdjęcia ZIFW

    Maszyna wytrzymałościowa WK-2 – 1500,00 kN

Badania niszczące innych materiałów (stali, drewna, tworzyw sztucznych itp.) mogą być realizowane na maszynach wielofunkcyjnych o napędzie mechanicznym z sterowana prędkością przemieszczenia (maszyna ZDM10 -  100,00 kN i III QC - TECH B1 – 50,00 kN) lub na maszynie ZD40 (400,00 kN) o napędzie hydraulicznym ze sterowaniem prędkością przemieszczania lub prędkością narastania siły.

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

                 Maszyna wielofunkcyjna ZD40

Maszyny ZDM10, ZD40 i III QC-TECH B1 pozwalają realizować badania elementów konstrukcji poddanych rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu zgodnie z obowiązującymi normami.

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

Maszyny wytrzymałościowe o napędzie mechanicznym
                    ZDM10 i III QC-TECH B1

Stan odkształceń i naprężeń  może być obserwowany w trakcie badań z zastosowaniem techniki tensometrii rezystancyjnej  lub ekstensometrów elektronicznych firmy Epsilon. Istnieje możliwość pomiarów odkształceń podłużnych i poprzecznych betonu w zakresie do 40 promili. W próbie rozciągania metali zakres pomiarowy  w zależności od zastosowanej techniki może wynosić 2 do 20 promili.

Maszyna wytrzymałościowa ZD40 pozwala na realizację prób wytrzymałościowych  dynamicznych o sterowanej prędkości przemieszczenia dochodzącej do 11 mm/s oraz realizację badań pulsacyjnych.

Podstawowa problematyka prac badawczych wiąże się ściśle z dydaktyką i obejmuje zarówno badania doświadczalne jak i teoretyczne. Większość realizowanych prac badawczych realizowanych jest w ramach wieloetapowego tematu: Badania w zakresie zachowania elementów konstrukcyjnych budowli poddanych działaniu uderzenia i wybuchu.

Do głównych zagadnień badawczych można zaliczyć:
- racjonalne kształtowanie konstrukcji schronów,
- badanie zjawisk związanych z efektem wstrząsu schronów,
- kształtowanie budowli poddanych wybuchom zewnętrznym i wewnętrznym,
- modelowanie dynamicznego zachowania betonu i stali,
- modelowanie zjawisk falowych w elementach konstrukcyjnych i ośrodkach posadowienia budowli
- metody obliczeniowe w mechanice ciała stałego, płynów i gazów,
- schrony stałe stanowisk dowodzenia, grodzie schronowe, ochronne i hermetyczne,
- schronowe zawory przeciwwybuchowe.

Do najważniejszych tematów badawczych zrealizowanych w latach poprzednich można zaliczyć:
- badania diagnostyczne nad wytrzymałością drzwi ochronnych „Panonia” i „Meteor”,
- metoda wykorzystania wydłużonych ładunków kumulacyjnych materiału wybuchowego do  cięcia kadłubów sprzętu pancernego,
- schrony prefabrykowane dla obrony cywilnej – modelowanie fali uderzeniowej wybuchu jądrowego za pomocą klasycznych materiałów wybuchowych,
- opracowanie metody symulacji stąpnięć oraz stanowiska diagnostyki dynamicznej obudów górniczych (w ramach realizacji pracy otrzymano patenty w USA, RFN i w Wielkiej Brytanii),
- udział w projektowaniu i wykonanie analiz w zakresie przystosowania I linii metra w Warszawie do funkcji schronowej,
- numeryczna symulacja nieliniowych procesów  dynamicznego odkształcania kompozycji materiałowych i strukturalnych,
- metodyka pomiaru ciągłego w niszczących badaniach belek żelbetowych,
- program komputerowy BELDYN projektowania konstrukcji schronów  obrony cywilnej,
- wytyczne i poradniki do projektowania schronów oraz opinie i ekspertyzy, a przez to kształtowanie odpowiednich norm,
- przemysłowy, stacjonarny zespół komór do rozbrajania pocisków artyleryjskich.

Na szczególną uwagę zasługuje zaprojektowany przez prof. Zbigniewa Szcześniaka i wdrożony specjalny zawór przeciwwybuchowy chroniący instalacje schronowe. Zawór zrealizowano w CPW – Stalowa Wola i zaprezentowano na Wystawie Techniki Obronnej w Kielcach.

Najnowszym osiągnięciem jest prototyp automatycznego zaworu przeciwwybuchowego nowej generacji, który na światowej wystawie wynalazków IWIS 2010 został wyróżniony Złotym Medalem. Wspólnie z CPWHSW – Stalowa Wola wdrożono również nowe rozwiązania grodzi schronowych.

We współpracy z firmą Mostostal – Warszawa, pod kierunkiem prof. Adama Stolarskiego, wdrożono nową technologię wzmacniania budynków na wypadek ataku terrorystycznego.

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
badania trenażerowe badania przepływowe

                    Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji

belka wzmocniona w komorze wybuchowej   belka zniszczona wybuchem  
Zdjęcia ZIFW
 
Zdjęcia ZIFW
 
odłam w płycie po wybuchu   płyta wzmocniona po wybuchu  
Zdjęcia ZIFW
 
Zdjęcia ZIFW
 

           Wyniki badań doświadczalnych wzmocnionych elementów żelbetowych

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
schron polowy CEDR schron kontenerowy

                                                           Schrony przewoźne

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

Stanowisko z wybuchowym generatorem obciążeń

Zdjęcia ZIFW
Zawór przeciwwybuchowy typ ZPM 01 – 05/500, produkowany przez CPW Huta Stalowa Wola S.A.

 

widok ogólny widok grodzi zamontowanej w schronie Obrony Cywilnej
Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

Schronowe grodzie ochronne i hermetyczne, produkowane przez CPW Huta Stalowa Wola S.A

Zdjęcia ZIFW
Zdjęcia ZIFW

                       Rozbiórka budynku przemysłowego metodą wybuchową

W Zakładzie prowadzone ekspertyzy i badania dotyczące zagrożeń i oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych, w wyniku występowania obciążeń o charakterze dynamicznym.

Do najważniejszych można zaliczyć:

- ocenę zagrożeń budynków w wyniku potencjalnego wybuchu w magazynie materiałów i przedmiotów wybuchowych,

- ocenę odporności konstrukcji na obciążenia wyjątkowe (wybuch mieszaniny paliwowo-powietrznej, katastrofy komunikacyjne),

- ocenę szkodliwości drgań wywołanych ruchem komunikacyjnym ( w tym przejazdami metra) na obiekty budowlane i na ludzi w  budynkach,

- ocenę oddziaływania placów ćwiczeń (strzelnic i poligonów przykoszarowych) z użyciem  materiałów  wybuchowych na budynki i ludzi w budynkach,

- badania szkodliwości prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych w gruncie (w tym w trakcie zagęszczania metodą wybuchową ) na obiekty budowlane i ludzi w budynkach,

- ocenę bezpieczeństwa realizacji prac rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych i ich wpływu na otoczenie,

- badania odporności  szyb, okien, drzwi i fasad na wybuch  zgodnie z obowiązującymi normami,

- badania niszczące i nieniszczące materiałów konstrukcyjnych wraz z opinią techniczną,

- ocenę stanu technicznego konstrukcji żelbetowych masywnych z wykorzystaniem techniki Impact Echo i s’MASH Impulse Response System,

Przedstawiciele Zakładu Infrastruktury Wojskowej współpracowali i współpracują z:

 1. Departamentem Infrastruktury Wojskowej MON,
 2. Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych,
 3. Szefostwem Inżynierii Wojskowej,
 4. Wojskowym Biurem Projektów Budowlanych we Wrocławiu – Sp. z o. o,
 5. Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,
 6. Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie,
 7. Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, 
 8. Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola,
 9. Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego,
 10. Stołecznym Zarządem Infrastruktury MON,
 11. 12 Terenowym Oddziałem Lotniskowym Warszawa,
 12. Instytutem Techniki Budowlanej,
 13. Narodowym Bankiem Polskim,
 14. Metroprojektem w Warszawie,
 15. Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego BISTYP,
 16. Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego,
 17. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach,
 18. Naczelną Organizacją Techniczną,
 19. Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 20. Sekcją Inżynierii Materiałowej i Fizyki Budowli PAN,
 21. Instytutem Technologiczno – Przyrodniczy PAN,
 22. Instytutem Przemysłu Organicznego,
 23. PKN Orlen,
 24. Instytutem Optoelektroniki WAT,
 25. Instytutem Techniki Lotniczej WAT,
 26. Firmą Mostostal Warszawa,
 27. Firmą Menard Polska Sp. z o.o.
 28. Firmą Bakachem Sp. z o.o.,
 29. Firmą Unitry Warszawa,
 30. Firmą Alter – Laminaty, Dobre Miasto.

Rozkłady zajęć 2013/2014

Składy grup - Budownictwo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Geodezja

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Studia II st. Bud/Geo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Doktoranckie

Widoczne po zalogowaniu.

Odwiedziny

7573832
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Poprzed. miesiąc
3900
5060
8960
101654
89333

Panorama WAT

panoramawat