• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11


Data, godzina
rozpoczęcia
posiedzenia
Skrócony porządek dzienny
Odpowiedzialny,
referujący
12. stycznia
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Normatywy procesu dydaktycznego (5.1.)

Przewodniczący komisji
Prodziekan

16. lutego
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Ocena planu rzeczowo-finansowego (budżet, MNiSW) na 2017 r.
3. Opinia nt. efektów kształcenia (4.2.)

Przewodniczący komisji
Kierownik administracyjny
Prodziekan

16. marca
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Roczne sprawozdanie dziekana z działalności Wydziału
3. Funkcjonowanie grup przedmiotowych i seminariów metodycznych
4. Ocena poprawności programów studiów (3.1.)

Przewodniczący komisji
Dziekan
Prodziekan
Prodziekan

13. kwietnia
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Statystyki dyplomowania (proces 7.1.)
3. Ocena wyników i jakości kształcenia po zimowej sesji egzaminacyjnej

Przewodniczący komisji
Prodziekan
Prodziekan

25. maja
godz. 9.00

1. Procedury dysertacyjne
2. Korekta planów i programów studiów na 2017/2018 (4.3.)
3. Ocena przebiegu studiów doktoranckich
3. Opinia dotycząca planu i programów praktyk oraz kursów – lato 2017r.

Przewodniczący komisji
Prodziekan
Kierownik studiów
Prodziekan

8. czerwca
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Zaopiniowanie wniosków o tytuł ZNA WAT, Zasłużony dla WAT
3. Ocena przebiegu studiów realizowanych w trybie indywidualnym
4. Ocena realizacji prac naukowych
5. Nowe plany i programy studiów (4.4.)

Przewodniczący komisji
Kierownicy Katedr/Instyt.
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
6. lipca
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Opinia wniosków o nagrody Rektora WAT
3. Ocena podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli akademickich (10.1.)

Przewodniczący komisji
Prodziekan
Prodziekan

21. września
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Sprawy organizacji procesu kształcenia (9.1.)
3. Plan hospitacji zajęć na rok 2016/2017 (6.1.)
4. Zapotrzebowanie kadrowe, dopuszczenie do zajęć (3.2.)

Przewodniczący komisji
Prodziekan
Prodziekan
Kierownik dziekanatu

19. października
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Ocena przebiegu praktyk studenckich – lato 2017
3. Ocena wyników hospitacji (6.1.) i ankietowania absolwentów (6.4.)
4. Omówienie wyników egzaminów dyplomowych
5. Ocena wyników kwalifikacji na studia stacjonarne, niestacjonarne i doktoranckie

Przewodniczący komisji
Prodziekan
Prodziekan
Kierownik dziekanatu
Kierownik dziekanatu
23. listopada
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych bazy dydaktycznej
3. Ocena wyników nauczania w semestrze letnim 2016/2017 (7.1.)
4. Ocena realizacji pensum przez nauczycieli akademickich
5. Ocena potrzeb aktualizacji programów kształcenia (4.1.)

Przewodniczący komisji
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
14. grudnia
godz. 11.45

1. Procedury dysertacyjne
2. Ocena tematyki i sprawności finansowej prac naukowych
3. Ocena pracy studenckich kół naukowych
4. Opinia dotycząca planu posiedzeń Rady w 2018r.

Przewodniczący komisji
Prodziekan
Prodziekan
Sekretarz Rady

W zależności od potrzeb plan posiedzeń obejmie:
- interpelacje i wyjaśnienia
- publiczne obrony rozpraw doktorskich
- opiniowanie wniosków dotyczących indywidualnego toku studiów, zwolnień i wydaleń ze studiów
- opiniowanie projektów planów i programów kształcenia
- opiniowanie spraw osobowych nauczycieli akademickich i innych pracowników wydziału
- opiniowanie planów wydawniczych i wydawnictw oraz powoływanie recenzentów tych wydawnictw

Przewodniczący Rady

Przewodniczący komisji

Prodziekan

Kierownicy Katedr./Instyt.

Sekretarz Rady

Back to top