• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

 

Informacje na temat rekrutacji


INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji jest jednym z siedmiu wydziałów akademickich WAT. Powstał 1 września 2006 na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji studiuje ponad 1600 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najzdolniejsi studenci mają możliwość kształcenia według indywidualnych programów studiów oraz korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu edukacyjnego ERAZMUS. Nauczyciele akademiccy poza działalnością dydaktyczną prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie. Prace badawcze są finansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Unię Europejską. Są zapraszani przez liczące się światowe ośrodki. Dzięki temu Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

WIG prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach budownictwo oraz geodezja i kartografia. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia drugiego stopnia (magisterskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są prowadzone w dwóch formach: studia stacjonarne (bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne).


REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów na studia przeprowadzana jest przez Wojskową Akademię Techniczną (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej "IRK". Zasady rekrutacji są wspólne dla wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów, a w przypadku studiów drugiego stopnia także na specjalności. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą zakwalifikowanych kandydatów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji są dostępne na stronie głównej WAT (http://www.wat.edu.pl). Sekcja Rekrutacji WAT znajduje się w budynku głównym WAT, w Warszawie przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, tel.: (+48) 261 83 79 38; (+48) 261 83 79 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
- kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
- kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu;
- aktualną fotografię (wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (przesłaną poprzez IRK);
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu;
- Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku kiedy kandydat nie mieszka w Polsce - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT (nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, budynek WAT

Sekcja Rekrutacji WAT


ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie decyzji Nr 17/RKR/2016 z dnia 3 marca 2016r. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, oraz uchwały Nr 59/WAT/2014 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 27 listopada 2014r. czesne za semestr w roku akad. 2016/2017 student jest zobowiązany wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem semestru.

Studenci I roku wnoszą opłaty w przeciągu 7 dni od podpisania umowy

Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat czesnego w ratach. Wysokość rat dla poszczególnych roczników normują tabele wywieszone w gablotach informacyjnych Wydziału. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

Przekroczenie terminu opłat o okres powyżej 30 dni, skutkuje skreśleniem z listy studentów. Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.

Szczegółowe informacje o wydziale i rekrutacji w folderze WIG: pdf Folder informacyjny WIG (4.63 MB)

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ i GEODEZJI z dnia 29.01.2016 r.
W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ
WYDZIAŁU
NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR 45/WAT/2015 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2016/2017
1. Na podstawie wyniku ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. O przyjęciu kandydata decyduje miejsce na liście rankingowej.

 

wyniki

liczba punktów rankingowych

wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych

5w

50

5

45

4+

40

4

30

3+

20

3

10

Wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych (decyduje komisja)

0-50


2. Wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych są oceniane wg następujących kryteriów:
2.1. prace końcowe: - inżynierska praca dyplomowa: 7 pkt. - bdb; 5 pkt. - db; 3 pkt. - dst
2.2. projekty przejściowe w przedmiotach kierunkowych i specjalistycznych: 3 pkt/projekt - bdb; 2 pkt/projekt - db
2.3. oceny z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych: 4 pkt/przedmiot - bdb; 3 pkt/przedmiot - db
2.4. udokumentowane w suplemencie do dyplomu pozaprogramowe osiągnięcia studenta:
- studia indywidualne - 2 pkt
- uczestnictwo w programie ERASMUS - 2 pkt
- uczestnictwo w praktykach zawodowych wykraczających poza program studiów - 2 pkt
- certyfikat języka obcego - 2 pkt
3. Lista zakwalifikowanych kandydatów sporządzana jest na podstawie Zestawienia punktów rankingowych kandydatów na studia drugiego stopnia początek studiów 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 1.


WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROJEKTÓW UWZGLĘDNIANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

NA STUDIA II STOPNIA LUTY 2016

I Budownictwo

Przedmioty

 1. Mechanika budowli
 2. Budownictwo ogólne
 3. Budowa lotnisk/ konstrukcje budowlane i inżynierskie
 4. Wytrzymałość materiałów
 5. Budownictwo komunikacyjne

Projekty

 1. Budownictwo ogólne
 2. Fakultet
 3. Budownictwo specjalne/ budowa mostów
 4. Budowa dróg/ konstrukcje drewniane, murowe i zespolone
 5. Konstrukcje betonowe

 

II Geodezja i kartografia

Przedmioty

 1. Geodezyjne pomiary szczegółowe
 2. Geodezja inżynieryjna
 3. Numeryczne metody opracowań geodezyjnych
 4. Interpretacja zobrazowań terenu
 5. Topografia

Projekty

 1. Geodezja inżynieryjna
 2. Kartografia
 3. Geodezja obszarów rolnych i zurbanizowanych
 4. Projektowanie osnów geodezyjnych/ pozyskiwanie danych obrazowych dla potrzeb GIS
 5. Przetwarzanie informacji terenowej/ zastosowanie SIP

W przypadku nie występowania w/w przedmiotów i projektów w suplemencie kandydata komisja uwzględni przedmioty o zbliżonej treści.

Back to top